Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kattenhotel Purrfect

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Pension: Kattenhotel Purrfect en haar medewerkers die als werkzaamheden het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastkatten hebben.

Klant: een natuurlijk persoon die de eigenaar is, of deze vertegenwoordigt, van een gastkat, waarvoor een pensionovereenkomst wordt of is getekend met het pension.

Gastkat: de kat of katten waarop de pensionovereenkomst betrekking heeft.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en het pension, waarbij het pension zich verplicht de gastkat gedurende een bepaalde periode (pensionperiode) te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs onder de in de pensionovereenkomst vastgelegde voorwaarden.

Huisvesting/Huisvesten: het tijdelijk ter beschikking stellen van een adequate ruimte ten behoeve van het verblijf met verzorging van de gastkat.

Verzorging: de door het pension uit te voeren werkzaamheden gedurende de pensionperiode ten behoeve van het welzijn van de gastkat.

Reservering: de afspraak tussen het pension en de klant om de gastkat gedurende een tijdelijke periode huisvesting te verlenen en te verzorgen in het pension. Dit volgens de afspraken vastgelegd in een afgesloten pensionovereenkomst.

Asieldierenarts: de aan het pension verbonden dierenarts of diens vervanger.

Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatie-verplichtingen waaraan de klant moet voldoen.

Werkdag: maandag t/m zondag. Algemene erkende feestdagen tellen niet als werkdag.

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het pension en de klant voor zover deze betrekking hebben op het tijdelijk huisvesten en verzorgen van een gastkat.

Artikel 3 – Gang van zaken voorafgaand aan het huisvesten

Het pension stelt de klant in de gelegenheid de tijdelijke huisvesting voor de gastkat vooraf te bekijken. Indien het pension de gastkat niet geschikt acht voor huisvesting in het pension is zij gerechtigd van huisvesting van de gastkat af te zien.

Artikel 4 – Het aanbod van het pension

Iedere door de klant gedane reservering is definitief op het moment dat de klant de bevestiging van het reserveren heeft ontvangen.

Artikel 5 – De pensionovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van het pension door de klant. Uiterlijk op de dag van aankomst van de gastkat geeft de klant schriftelijk akkoord op de pensionovereenkomst. De pensionovereenkomst wordt geacht correct te zijn nagekomen door het pension als de klant geen schriftelijk bezwaar of klacht heeft ingediend bij het pension binnen tien dagen na afloop van de pensionperiode.

Artikel 6 – De prijs en prijswijzigingen

De prijs die de klant moet betalen staat in de pensionovereenkomst. De prijs is inclusief de verschuldigde BTW en bevat de kosten voor huisvesting, verzorging en voer. Als de klant zelf (dieet) voer meebrengt geeft dit geen korting op de prijs. Prijswijzigingen die optreden tussen het sluiten van de pensionovereenkomst en het moment waarop de dienst wordt geleverd zijn niet van invloed op de pensionovereenkomst. Dit geldt niet voor prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals verhoging van de BTW. Wordt de overeenkomst aansluitend verlengd dan blijft de dagvergoeding gelijk aan de dagvergoeding in de oorspronkelijke pensionovereenkomst.

Artikel 7 – De betaling

De betaling van de pensionprijs vindt plaats bij het einde van de pensionperiode. Betaling kan geschieden door contante betaling of PIN betaling aan de balie. Betaling per PIN heeft de voorkeur. Vervroegd ophalen van de gastkat geeft geen recht op gedeeltelijk teruggaaf van de prijs genoemd in de pensionovereenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 – Niet tijdige betaling

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Het pension stuurt een betalingsherinnering en stelt de klant in de gelegenheid om binnen 14 dagen te betalen. Na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering kan tot inschakeling van een incassobureau worden overgegaan. De kosten zijn voor rekening van de klant. Het pension mag rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9 – De annuleringsregeling

Bij annulering van de pensionovereenkomst door de klant gelden voor de klant de volgende betalingsverplichtingen: indien de annulering wordt gedaan korter dan 14 dagen vóór het ingaan van de overeenkomst betaalt de klant 50% van de overeenkomst. Uitzondering hierop is het overlijden van de gastkat. De klant toont dit aan d.m.v. een bewijsstuk van een dierenarts betreffende de overleden gastkat. Het overlijden van de gastkat moet binnen een week aan het pension zijn gemeld om recht te hebben op kwijtschelding van de pensionprijs. Indien de klant zonder enig bericht de gastkat niet aanbiedt bij aanvangsdatum van de pensionovereenkomst dan is het pension gerechtigd om 100% van de in de pensionovereenkomst genoemde prijs te factureren.

Artikel 10 – Rechten en plichten van het pension

Het pension verplicht zich conform de afgesloten pensionovereenkomst gedurende de afgesproken periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals een vakbekwaam pension betaamt. Het pension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de gastkat. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van de gastkat. Het pension mag zonder opgaaf van redenen een klant weigeren een aanbod te doen om een gastkat te huisvesten.

Het pension mag de gastkat bij aanvang van de pensionperiode weigeren op te nemen als de vaccinatie onvoldoende is, omdat de gastkat ziek of slecht verzorgd is, of de algemene conditie zwak is. Het pension zal de klant informeren over hun waarnemingen of bijzonderheden met betrekking tot de gastkat gedurende de pensionperiode. Het pension informeert de klant als zij deze gastkat in de toekomst niet meer willen en zullen huisvesten.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten klant

De klant is verplicht aan het pension alle informatie te verstrekken die in het belang is van goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de gastkat. De klant verstrekt het pension de gegevens van een contactpersoon die namens hem beslissingen kan nemen over de gastkat als de klant zelf verwacht voor langere tijd afwezig te zullen zijn.

De klant is verplicht het bewijs af te geven dat de gastkat de vereiste vaccinaties heeft ondergaan. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van gebrekkige of onjuiste gegevensverstrekking over de gastkat. De klant houdt zich aan de vastgestelde openingstijden van het pension.

Artikel 12- Ongevallen met of ziekte van de gastkat.

De klant neemt bij deze kennis van het feit dat er ondanks zorgvuldig handelen van het pension bijtincidenten voorkomen. De klant kan het pension niet aansprakelijk stellen voor enige kosten voortvloeiend uit de gevolgen van een eventueel vechtpartij of bijtincident omdat de klant op de hoogte is van de risico’s van het groepsgedrag bij katten.

De klant machtigt hierbij het pension om bij ziekte (of bij redelijke vermoeden daarvan) of bij een ongeval met de gastkat de dierenarts te consulteren. Het pension zal al die maatregelen nemen die passen bij de gegeven situatie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van de gastkat kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn wordt dit gemeld aan de klant of aan diens contactpersoon. De klant bepaalt het vervolgtraject en betaalt de bijbehorende kosten. Indien dit contact vertragend werkt in de behandeling van de gastkat kan dit het pension niet worden toegerekend. Het pension kan, op advies van de adierenarts, kalmerende of andere medicatie toedienen. Het pension kan de gastkat overbrengen naar de ziekenboeg van het pension. Het pension informeert de klant bij beëindiging van de pensionovereenkomst over de ziekte van de gastkat en de bijbehorende behandeling.

Artikel 13 – Overlijden van de gastkat

Het pension informeert de klant of diens contactpersoon zo snel mogelijk over het overlijden van het gastdier. Het pension bewaart het stoffelijk overschot op verzoek van de klant tot een overeengekomen datum. Als de klant het stoffelijk overschot niet heeft opgehaald op de overeengekomen datum dan wordt het stoffelijk overschot, op kosten van de klant, aangeboden voor destructie. De klant kan het pension vragen om sectie op de gastkat te laten verrichten. De klant bepaalt welke dierenarts de sectie uitvoert en betaalt tevens de kosten van de sectie. De klant kan het pension vragen het stoffelijk overschot te laten cremeren of te begraven. Alle hiervoor gemaakte kosten zijn voor de klant. Bij overlijden van de gastkat wordt de pensionovereenkomst beschouwd als te zijn beëindigd op de dag van overlijden van de gastkat. De klant betaalt de overeenkomstige pensionprijs.

Artikel 14 – Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

Indien de klant zonder enig bericht de gastkat niet aanbiedt bij aanvangsdatum van de pensionovereenkomst dan is het pension niet verplicht de gereserveerde ruimte nog langer voor de klant beschikbaar te houden. Indien de klant na afloop van de pensionovereenkomst de gastkat niet komt ophalen, zal het pension de klant, of diens contactpersoon schriftelijk aanmanen de gastkat op te halen. Indien de gastkat niet binnen de in de aanmaning genoemde termijn van de schriftelijke aanmaning is opgehaald, dan neemt de klant afstand van de gastkat en zorgt Kattenhotel Purrfect voor nieuwe huisvesting van de gastkat. De klant is gehouden de volledige pensionprijs (pensionovereenkomst + verlenging) te betalen vermeerderd met de opnamekosten van het pension.
De opnamekosten zijn € 260,00 euro inclusief btw.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Het pension is niet aansprakelijk voor indirecte schade die door de klant geleden wordt. Voor directe schade is het pension slechts aansprakelijk indien de schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het pension. Het pension is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst. Het pension is niet aansprakelijk voor vernieling of zoekraken van door de klant meegebrachte dekens, speeltjes, mand etc. van de gastkat. Deze worden niet vergoed door het pension. Het pension is niet aansprakelijk als de gastkat tijdens de pensionperiode zwanger wordt. De klant is tegenover het pension aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onaangepast, agressief of afwijkend gedrag of overdraagbare ziektes van de gastkat. De klant vrijwaart het pension voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die door de gastkat is veroorzaakt.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het pension en wordt behandeld volgens de voorgeschreven procedure door de directie van het pension.

Artikel 17 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

Individuele afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd tussen het pension en de klant.

Artikel 18 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

De directie van Kattenhotel Purrfect kan deze algemene voorwaarden wijzigingen.

Artikel 19 – Rechts- en forumkeuze

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.